De Helpdesk van IOB

Ook in 2018 heeft IOB advies gegeven aan directies, posten en RVO over de opzet en uitvoering van evaluaties die zij zelf organiseren (de ‘decentrale evaluaties’). Dit gebeurt op verschillende manieren en op wisselende momenten in het evaluatieproces – van het geven van schriftelijk commentaar tijdens het opzetten van een evaluatieonderzoek tot deelname aan een referentiegroep gedurende de evaluatie. IOB geeft desgevraagd ook advies over evaluatiebeleid en -onderzoek dat buiten het ministerie wordt geformuleerd dan wel uitgevoerd.

Ten opzichte van 2017 is het aantal adviezen en de hier mee gemoeide tijd gestegen: van 81 verzoeken om assistentie naar 145 en van ruim 1800 adviesuren naar bijna 2000 in 2018, ongeveer eenzelfde tijdsbeslag als in 2016. De grootste afnemers binnen BZ zijn DSH, IGG en DDE met ruim 500 uur aan advieswerk, oftewel een kwart van het totaal. Het meeste advieswerk betreft de begeleiding van de directie bij de opzet van de evaluatie van een bepaald programma tot en met het eindrapport. Daarnaast is er bijvoorbeeld ook geholpen bij het opstellen en of aanpassen van theories of change. IOB wordt regelmatig ingeschakeld voor de invulling van cursusmodules over (het managen van) evaluaties en onderzoeken. De categorie ‘overige directies’ bestaat onder meer uit IMH, ESA en BIS. Zo heeft IOB bijdragen geleverd aan de Meerjaren Landenstrategieën. Daarnaast is er ook tijd besteed aan het ondersteunen van missies van de Inspectie Signalering Begeleiding.

Tot slot heeft IOB buiten het ministerie advies gegeven op terreinen die ook voor Rijksbreed van belang zijn. Denk hierbij aan advies over beleidsdoorlichtingen van ander ministeries en advies inzake de zogenoemde rijksbrede Operatie Inzicht in kwaliteit, ter verbetering van de kwaliteit van beleidsdoorlichtingen.

Aantal adviesuren per type ontvanger 2018

Aantal adviesuren per type ontvanger 2018