Communicatie en samenwerking

Communicatie

IOB heeft najaar 2018 een nieuw mandaat en protocol vastgesteld waarin al bestaande bepalingen over de inhoudelijk onafhankelijke rol en de IOB-werkwijze handzamer bijeen zijn gebracht en deels zijn verduidelijkt en aangescherpt. Ook is een verkorte handreiking gemaakt die heel beknopt de rol beschrijft van ambtelijke en niet-ambtelijke leden van de externe referentiegroepen die de evaluaties en beleidsdoorlichtingen van IOB doorgaans begeleiden.

Academic Practioner Meeting IOB en EGAP

IOB heeft in oktober in samenwerking met het wereldwijde netwerk Evidence in Government and Politics (EGAP) een zogenoemde Academic-Practioner Meeting gehouden voor beleidsmedewerkers, beleidsonderzoekers en –evaluatoren. Er werden ‘State of evidence’ presentaties gegeven over de thema’s tegengaan van gewelddadig extremisme en over migratie en vluchtelingen.

Lezingen, presentaties en conferenties icoon

Lezingen, presentaties en conferenties

Maart
 • Beleidsdoorlichting Ontwapening
  Gastcollege Universiteit Maastricht
 • Beleidsdoorlichting Ontwapening
  Gastcollege Universiteit Leiden
April
 • Theory of Change of Dutch ICSR Policy
  Bijeenkomst voor externe stakeholders, Den Haag
Mei
 • The informal politics of policy-making: policy evaluation
  Gastcollege Campus Den Haag, Universiteit Leiden
Juni
 • Better ways of trading
  Presentatie voor DfID, Londen
Juli
 • Reviewing the European Neighbourhood Policy from a Dutch Perspective
  Presentatie voor Tunesische medior/senior diplomaten
September
 • Theory of Change of Dutch ICSR Policy
  Presentatie voor Hague Evaluation Network, Den Haag
Oktober
 • Ontwikkeling en migratie. Literatuurstudie
  Presentatie voor Cordaid
 • Reviewing the European Neighbourhood Policy from a Dutch Perspective
  Presentatie voor junior diplomaten van het Oostelijk partnerschap
November
 • Ontwikkeling en migratie. Literatuurstudie
  Presentatie voor conferentie van Include Platform
 • The informal politics of policy-making: policy evaluation
  The informal politics of policy-making: policy evaluation
 • Theory of Change of Dutch ICSR Policy
  Presentatie Erasmus Universiteit, Rotterdam
Internationaal overleg icoon

Internationaal overleg

OECD/DAC Network on Development Evaluation

Het Network on Development Evaluation (EvalNet) is het forum van de evaluatiedirecties van de DAC-leden (Development Assistance Committee van de Organisation for Economic Co-operation and Development). EvalNet werkt in toenemende mate samen met nieuwe partners (private fondsen, non-DAC donoren, en dergelijke). Ook besteedt het aandacht aan versterking van de synergie tussen de DAC, de EvalNet-leden en de overige hulporganen van de DAC. In 2018 heeft Evalnet op verzoek van de DAC een breed consultatieproces geëntameerd over de actualisering van de ‘big five’ standaard evaluatiecriteria van de DAC in het licht van de veranderende rol van ontwikkelingssamenwerking en de agenda voor de SDG’s. Evalnet ontsluit ook – onder meer thematisch - de evaluaties van de verschillende evaluatiedirecties van de OECD/DAC-leden. Zie hiervoor het DAC Evaluation Resource Centre DeRec

IOB heeft de volgende rol in het netwerk:

 1. bevorderen van de relevantie van EvalNet en de doelmatigheid van de werkwijze van dit hulporgaan, rekening houdend met het werkprogramma van de DAC, de ‘beyond aid’ agenda, de SDG’s, en, in toenemende mate, vraagstukken op het terrein van (on-)veiligheid, conflict en migratie.
 2. ondersteunen van, en actief deelnemen aan initiatieven van EvalNet gericht op het verkrijgen van een beter inzicht in de doeltreffendheid van multilaterale organisaties en partnerschappen;
 3. bevorderen binnen EvalNet van een doeltreffende en doelmatige werkverdeling van evaluatiediensten, inclusief het leren en benutten van elkaars evaluaties en het programmeren van gezamenlijke evaluaties. Directeur IOB is sinds 2017 één van de beide vice-voorzitters van EvalNet.
EU HEADS

Het EU HEADS overleg is een initiatief van de Evaluatie Eenheid van het Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking van de Europese Commissie. Het jaarlijkse overleg wordt gebruikt voor bespreking van de evaluatieplannen van de eenheid, voor uitwisseling van de programmering en voor het zoeken van mogelijkheden om meer samen te werken. In de afgelopen jaren heeft dat geleid tot de ontwikkeling van een gemeenschappelijke methodologie voor de evaluatie van begrotingssteun en het uitvoeren van gezamenlijke evaluaties op dat terrein. Het streven is om de aanpak te verbreden naar andere vormen van programmahulp.

Nordic+

Sinds enkele jaren maakt IOB-deel uit van de Nordic+ group on evaluation, een groep gelijkgezinde (voornamelijk Scandinavische) evaluatiediensten, die in de regel gezamenlijk optrekt in Evalnet (zie boven). In 2018 vonden overleggen plaats in Stockholm en Bonn, waar respectievelijk SIDA en Deval optraden als gastheer. De behandelde thema’s waren onder meer: blended finance, de ‘big five’ evaluatiecriteria van de OECD/DAC, mede in het licht van de SDG’s, het versterken van evaluatiecapaciteit, het evalueren van duurzaamheid en ethische dilemma’s rondom evalueren.

DACH Treffen

IOB neemt op uitnodiging deel aan het zogenoemde ‘DACH Treffen’, de jaarlijkse bijeenkomst van (deels) Duitstalige evaluatiediensten van Duitsland, Oostenrijk, Luxemburg, Zwitserland en België. IOB was begin november te gast bij de Belgische dienst voor de evaluatie van ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel. Er is van gedachten gewisseld over migratie en ontwikkeling op basis van een IOB-voordracht, de evaluatie van duurzaamheid en het stroomlijnen met de SDG, evaluatie in fragiele staten en evaluatie binnen de nexus humanitaire hulp-ontwikkeling. Ook zijn gezamenlijke dilemma’s rondom onafhankelijkheid, relevantie, complexiteit, theories of change, relaties met andere ministeries en coherentie van beleid besproken.

Hague Evaluation Network (HEN)

Sinds september 2017 bestaat er een netwerk van professionals werkzaam bij evaluatiediensten van veelal internationale organisaties die (mede) gevestigd zijn in Den Haag. IOB is ook actief in dit netwerk. Het initiatief voor dit Hague Evaluation Network is genomen door het Independent Oversight Mechanism (IOM) van het Internationale Strafhof in Den Haag. Het doel is met enige regelmaat bijeenkomsten te houden voor het uitwisselen van evaluatie-ervaringen en kennis ter versterking van de institutionele en professionele basis voor evalueren. HEN beschikt over een eigen website.