Voorwoord

Beleidsevalueren is het op systematische wijze beoordelen van het ontwerp, de uitvoering, de resultaten en de doorwerking van beleid. De Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) verricht systematisch onafhankelijk evaluatieonderzoek naar de resultaten van het Nederlandse buitenlandbeleid. IOB beoordeelt het beleid aan de hand van criteria van relevantie, doeltreffendheid (effectiviteit) en doelmatigheid (efficiëntie) en – indien mogelijk – ook de coherentie en duurzaamheid van de bereikte resultaten.

Dit Jaarbericht geeft een beknopt beeld van de resultaten van door IOB in 2018 afgeronde beleidsdoorlichtingen, evaluaties en overige studies. De meeste betreffen onderdelen van het Nederlandse bilaterale beleid op het gebied van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking (BHOS), en het overige buitenlandbeleid, waaronder ook de diplomatieke relaties. Het Jaarbericht biedt tevens een overzicht van het nog lopende onderzoek en van de bijdragen van IOB ter ondersteuning van de kwaliteit van het overige evaluatiewerk van directies en posten.

In 2018 heeft IOB één beleidsdoorlichting, één effectevaluatie en vijf overige onderzoeken afgerond. De beleidsdoorlichting betreft het thema non-proliferatie, wapenbeheersing en exportcontrole van strategische wapens. De effectevaluatie betreft onderzoek naar het Nederlandse Gastlandbeleid voor internationale organisaties. De overige afgeronde onderzoeken gaan over monitoringssystemen voor de hulp aan Syrië, de evalueerbaarheid van interventies voor klimaatadaptatie, onderwijs aan vluchtelingenkinderen en werkgelegenheid voor vluchtelingen-jongeren, armoede en ongelijkheid in Sub-Sahara Afrika en het verband tussen migratie en ontwikkeling. Alle afgeronde onderzoeken zijn terug te vinden op de website van IOB: www.iob-evaluatie.nl.

Dit Jaarbericht biedt eerst een beschrijving van de afgeronde onderzoeken die vallen onder de BZ-begroting (hoofdstuk V) en de BHOS-begroting (hoofdstuk XVII). Hierna volgt een opsomming van alle lopende onderzoeken voor de beide begrotingshoofdstukken. Ten slotte geeft dit Jaarbericht beknopte informatie over het beheer en de overige activiteiten van IOB.

Wendy Asbeek Brusse
Directeur

Directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB)
Ministerie van Buitenlandse Zaken